Od 1 lutego 2010 roku do 31 lipca 2010 roku Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” realizuje projekt pn. Zintegrowana Strategia Integracji Społecznej dla obszaru Partnerstwa „Ciuchcia Krasińskich” Nr KL/06798/09/7.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznych organizacji pozarządowych oraz podmiotów i osób na kompendium wiedzy i użytecznych informacji dotyczących rozwoju lokalnej sfery społecznej, pokazując krok po kroku w jaki sposób i przy wykorzystaniu jakich środków można i należy rozwiązywać problemy społeczne, jak aktywizować i wzmacniać integrację społeczną, kreować i wpływać na sposób realizacji lokalnej polityki społecznej oraz poszerzać zakres usług użytecznych społecznie, tworząc praktyczny instrument wspomagający aktywizację społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej, jak również sposobów świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. Projekt będzie również sposobem na spowodowanie zwiększenia udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności oraz wzrostu zaangażowania organizacji pozarządowych i tworzenia powiązań i partnerstw na rzecz wzrostu kapitału ludzkiego.

Celem ogólnym projektu informacyjno-badawczego jest stworzenie wzorcowego systemu (instrumentu) wspomagającego działania służące podnoszeniu poziomu aktywnej integracji społecznej w gminach na terenach powiatu ciechanowskiego, mławskiego, makowskiego i przasnyskiego, objętego partnerstwem LGD „Ciuchcia Krasińskich”, a w szczególności opisującego działania i sposoby realizacji tych działań zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z różnych programów integracji, jak również przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji społeczności lokalnej do większej aktywności i udziału mieszkańców na rzecz innych mieszkańców i bardziej trwałych form zorganizowanej aktywności. Celem ogólnym jest również włączenie w proces budowy strategii rozwiązywania problemów społecznych środowisk lokalnych z obszaru działania LGD „Ciuchcia Krasińskich”, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucji samorządowych, kościelnych, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych) oraz mieszkańców, jak również danie impulsu do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie objętym projektem.